sobota, 6 kwietnia 2013

Zmiany w programie rolnośrodowiskowym

Zmiany w "Programie rolnośrodowiskowym" w 2013 roku

Od 15 marca do 15 maja ARiMR  przyjmuje wnioski o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 roku. W tegorocznych zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich i ONW nie ma istotnych dla rolników zmian w porównaniu z 2012 rokiem, natomiast są one dla rolników ubiegających się o przyznanie płatności w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy":
 
1. Wstrzymanie naboru na wariant 9.1 i 9.2 Pakietu 9 - strefy buforowe. Nie ma możliwości składnia wniosków z deklaracją tych pakietów zarówno pierwszorocznych jaki kontynuacyjnych. Rolnicy, którzy w poprzednich latach realizowali warianty 9.1 i 9.2 nie muszą zwracać wcześniej otrzymanych płatności, a zobowiązanie w tym zakresie wygasa. 

2. Brak możliwości podjęcia nowego zobowiązania w wariancie 2.9, 2.10, 2.11 i 2.12 - uprawy sadownicze - Pakietu 2 - Rolnictwo ekologiczne. Dotyczy tylko wniosków o przyznanie pomocy składanych po raz pierwszy. Oczywiście takie wsparcie będzie wypłacane w dalszym ciągu tym rolnikom, którzy w poprzednich naborach wdrożyli takie uprawy w swoich gospodarstwach. 

3. Brak możliwości podjęcia zobowiązania w wariancie 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych - uprawa prosa - dotyczy tylko wniosków o przyznanie pomocy składanych po raz pierwszy

4. Uzależnienie płatności w wariancie 2.3/2.4 - trwałe użytki zielone Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne od obsady zwierząt (bydło, konie, owce, kozy) które rolnik posiada w okresie od 15 marca do 30 września roku złożenia wniosku - dotyczy tylko wniosków o przyznanie pomocy składanych po raz pierwszy.
 
5. Zmiana reguł przyznawania płatności rolnośrodowiskowej w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa, śmierci rolnika lub innego następstwa prawnego.
 
6. Wprowadzenie nowego załącznika dla wnioskodawców deklarujących pierwszy raz Pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne w przypadku realizacji wariantu 2.3/2.4 - trwałe użytki zielone:
  • zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie informacji i rejestracji zwierząt.
Załącznik ten składany jest do 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności w zakresie wariantu 2.3/2.4 - dotyczy tylko wniosków o przyznanie pomocy składanych po raz pierwszy

7. Zmiana terminu dostarczenia wymienionych poniżej załączników w przypadku ubieganie się  o pomoc w ramach wariantu 6.2 Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych. Załączniki:
  • informacja o wynikach badania
  • świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego
  • oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej
muszą zostać złożone do 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.
Rolnicy którzy wdrożyli wcześniej ten wariant i kontynuują go w 2013 roku, wymienione załączniki będą składali dwukrotnie. Najpierw muszą złożyć te załączniki za rok 2012 razem z wnioskiem o pomoc, czyli w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r. Drugi raz załączniki za 2013 rok muszą złożyć do 31 października tego roku. 

8. Wymagane załączniki w przypadku pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie muszą być składane co roku. Takim załącznikiem jest kopia dokumentu, sporządzona na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmująca oświadczenia: rolnika, zawierająca wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, musi być składana do wniosku o przyznanie pierwszej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych

9. Wprowadzono nowy dokument składany w przypadku, gdy rolnik nie zamierza ubiegać się o w danym roku o przyznanie kolejnej płatności - "Informacja o realizowanym zobowiązaniu rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007 - 2013".
Brak złożenia wniosku o przyznanie kolejnej płatności i brak złożenia "Informacji" skutkuje zwrotem całej płatności rolnośrodowiskowej przyznanej  do tej pory za realizację danego pakietu czy wariantu.
"Informację o realizowanym zobowiązaniu rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007 - 2013" składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie od 15 marca do 15 maja. 

10. Wprowadzono nowe zasady dokonywania zmian zobowiązania rolnośrodowiskowego.

11. Zniesiono termin początkowy wydawania decyzji. Według stanu prawnego obowiązującego do 15 marca 2013 r. termin ten był ustalony na dzień 1 grudnia roku w którym został złożony wniosek. Po wprowadzeniu zmiany płatności rolnośrodowiskowe będą mogły być wypłacane od 16 października roku złożenia wniosku, oczywiście jeżeli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie. 

12. Dokonane zostało ujednolicenie terminów koszenia trwałych użytków zielonych w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych gruntach więcej jednego wariantu.

Planowane nabory wniosków

Nowe nabory wniosków

Ciągniki i maszyny, to najczęściej kupują rolnicy, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa.
Na obszarach wiejskich, powstało dzięki wsparciu z PROW 2007 - 2013 wiele nowych miejsc pracy.

Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". ARiMR prowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Termin i zasady przyjmowania wniosków podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross za pośrednictwem ogólnopolskiego dziennika ("Dziennik Gazeta Prawna") oraz portalu internetowego Agencji (otwórz)
Do 5 kwietnia, rolnicy z ośmiu województw złożyli w swoich oddziałach regionalnych 933 wnioski, w których ubiegają się o przyznanie im 131,4 mln zł wsparcia. Dostępna pula środków na taką pomoc wynosi ok. 537 mln zł.
Przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych" w wymienionych wyżej ośmiu województwach, wynika z faktu, że tylko w tych regionach są jeszcze dostępne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na taką pomoc. W pozostałych ośmiu województwach limit środków został wyczerpany w poprzednich naborach, które przeprowadzone były w latach 2007, 2009, 2011 (bez woj. wielkopolskiego) i 2012 (tylko w woj. podkarpackim). Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, podlegającego takiemu oddziałowi. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, zaadresowaną do właściwego oddziału regionalnego Agencji. Kolejność przysługiwania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych w odniesieniu do trzech kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania. Są nimi: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU, to, czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie, brane pod uwagę będzie również to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji.

W kwietniu ARiMR zorganizuje jeszcze dwa inne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Termin i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 18 marca br. na portalu internetowym ARiMR (otwórz) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ("Dzienniku Gazecie Prawnej"). Wykluczenie z tego naboru woj. Wielkopolskiego związane jest z tym, że w poprzednich trzech naborach (w latach 2009-2011) złożono w tym regionie tak dużo wniosków o pomoc, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki finansowe znacznie przekracza przyznany temu województwu limit finansowy na cały okres realizacji PROW 2007-2013. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy  planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. Następnie, od 13 do 24 maja wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Terminy i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 28 marca br. na portalu internetowym ARiMR (otwórz) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ("Dzienniku Gazecie Prawnej"). O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:
1) jeżeli wśród kosztów kwalifikowalnych operacji największy odsetek stanowić będą koszty:
  • związane z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa - przyznanych zostanie 10 pkt, albo
  • związane z poprawą ochrony środowiska - wniosek otrzyma 5 pkt;
2) jeżeli w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pojawią się koszty dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością - przewidziano przyznanie 2 pkt;
3) jeżeli o pomoc ubiega się podmiot prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu zalecenia Komisji nr 2003/361/WE - zasady przewidują przyznanie 5 pkt;
4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji:
  • jest najwyższe w kraju - projekt otrzyma 5 punktów,
  • jest niższe od ww. - liczba punktów będzie proporcjonalnie mniejsza od maksymalnej, z uwzględnieniem wartości bezrobocia.
5) W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.